Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

Nr din data de

 

Părţile contractante:

Societatea S.C ALIS HOLIDAYS S.R.L, cu sediul în CLUJ NAPOCA, str. CALISTRAT HOGAS nr. 4, punct de

lucru in PIATA MIHAI VITEAZUL NR.14-20, CLUJ NAPOCA număr de înregistrare la registrul comerţului

J12/3535/05.12.2013, cod de înregistrare fiscală 30142635, cont bancar RO16RZBR0000060016432778 euro, deschis la

RAIFFEISEN, titulară a Licenţei de turism nr. 7090, pentru Agenţia: ALIS HOLIDAYS, reprezentată prin UGUZ AHMET, în

calitate de ADMINISTRATOR, denumită în continuare Agenţia;

şi turistul/reprezentantul turistului:

Domnul domiciliat/domiciliată în JUD., LOC, , STR. NR AP telefon , adresa de e-mail: , posesor/posesoare al/a

buletinului/cărţii de identitate seria nr. au convenit la încheierea prezentului contract.

 

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în Bonul de

comanda de mai sus, voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea

documentelor de plată şi călătorie.

II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul

celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de

la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace

convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei

rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 40% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii

pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.

1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a

efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la

călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.

2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la

Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de

comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja

plătite;

c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv

în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există

deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri,

site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este

considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale

furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii

turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute laart. 12

alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,

republicată.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în

documentele de călătorie.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

3.1. Preţul contractului este de …… şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă

preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente

de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare

electronică şi/sau pe factură.

3.2. Modalităţi de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se achita avans de…… iar restul pana la data de………..

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de

Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;

b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în

contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR + 2% diferenta de curs valutar din ziua emiterii facturii.

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1. Agenţia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice

care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor

prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în

cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de

comandă, dacă consideră necesar.

4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de

călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de

data începerii călătoriei.

În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea

călătoriei.

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană,

transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele

de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în

programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr.

261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de

compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a

zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006 . Orice

problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului,

biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de

plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa

navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.),

doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în

vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul

al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de

transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de

turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot

fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu

este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv

serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul

călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să

asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz,

despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici

prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar

sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări

saureparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii

vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor

curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul

actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract,

iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris

cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre

mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului

şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a

detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu

copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10 , 5.11 şi 5.13 .

4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă

majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu

îl puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile şi obligaţiile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza

imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile

aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei

de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană

(cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii

turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie

cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi

cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia

acestei cedări.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte

următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la

ora 12 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.).

Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în

sarcina exclusivă a turistului.

5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate

rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către

Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.

IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care

se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2

se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de

acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică

înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de

preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de

prestare de servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6 , turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi

stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor

contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris

turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi

ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în

care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit.b)

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care

rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia,

conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la

maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a

renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi

suportate de către turist.

Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează

cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi

încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe

locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie

eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care

turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la

medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de

turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism

nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu,

călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta

are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei

de Frontieră. În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare

în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din

partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind

exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

5.14. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea

detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se

extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun

proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist

ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.17. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele

stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către

turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se

mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia

de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el

datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de:

a) 40 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data

plecării;

b) 60 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile calendaristice înainte de data

plecării;

c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de

plecare sau prin neprezentarea la program;

d) 100. % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul

programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:

a) 40 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data

începerii sejurului;

b) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de

data începerii sejurului;

c) 100 % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din

cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.), indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în

termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată,

contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu

reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1 .

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în

baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor

reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care

turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele

personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi

teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat

serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist,

embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care

nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al

pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

VII. Reclamaţii

7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris

la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice

contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii

hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenţiei: ALIS HOLIDAYS

Telefon:0264-432033

E-mail: office@alisholidays.ro

7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care

sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de

maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să

comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

VIII. Asigurări

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul

insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu

sediul în Sector 1, Bucuresti, str. Aleea Alexandru, nr.51. Poliţa de asigurare nr.48932 valabilă până la data de .22.02.2019 este

afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.alisholidays.ro/despre-noi/

8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de

asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat

contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de

asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta

trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are

obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor

achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării

pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în

legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5

(cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2 .

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor

justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a

transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de

documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2 , 8.2.3 şi 8.2.5 ;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a

sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi

nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de

asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui

asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor

reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui

contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare

pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de

asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare.

Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de

turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin

intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport

electronic.

X. Dispoziţii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu

respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 , republicată.

10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de

destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la

un tip de destinaţie la altul.

10.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de

servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 , republicată. Prin semnarea acestui

contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace

electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de

servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de

judecată competente.

10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

XI. Protectia datelor cu caracter personal

11.1. Datele cu caracter personal ale Turistului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr.

679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a

acestor date.

În acest sens, Agenția, a implementat la nivel de unitate, Politici stricte de Securitate a datelor cu caracter personal furnizate de

turist, în vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract.

Pentru protejarea intereselor părților contractante, anterior semnării prezentului contract de către turist, acesta va lectura,

semna și asuma conținutul formularului standard privind exprimarea consințământului, pus la dispoziție de către Agenție.

Pentru prelucrarea datelor personale ale turistului, precum și a persoanelor care îl însoțesc, se va semna un formular standard

privind exprimarea consimțământului, de către fiecare persoană în parte, beneficiară a pachetului turistic contractat. Singura

excepție de la această regulă o constituie minorii, al căror consimțămând va fi suplinit de către reprezentanții legali.

Formularul standard, ce conține consimțământul expres și neechivoc al turistului și al persoanelor care îl însoțesc, referitor la

prelucrarea datelor cu caracter personal, constituie parte integrantă a acestui contract.

Turistul va furniza Agenţiei datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării şi

monitorizării prezentului Contract de către Agenție.

Turistul este de acord ca Agenția, să furnizeze datele personale puse la dispoziție, precum și datele persoanelor care îl însoțesc

în sejurul contractat, către alți parteneri (tur-operatori), cu scopul realizării obiectului contractului ( de ex. tur-operatori,

parteneri care efectuează transferul de la aeroport la hotel, hoteluri, unități de servire a mesei, societăți de asigurare, transport,

etc ).

Pentru scopuri de marketing si de promovare a serviciilor, vom prelucra doar email-ul, numele si prenumele, telefonul, adresa

de email si de corespondenta.

Turistul are dreptul sa se opună, in mod gratuit si fara nicio justificare, in orice moment, prelucrarii datelor personale in scopuri

de marketing. Acest fapt se va aduce la cunoștința Agenției, deîndată ce s-a luat o astfel de decizie.

11.2. Turistul are dreptul de acces şi de informare privind datele personale şi dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date,

dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu

privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter

personal al Agenției pe adresa de e-mail dpo@alisholidays.ro.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt:

Nume, prenume: Sauca Laura

Date de contact: laura@alisholidays.ro

11.3. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și se va limita accesul la acele

persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract.

11.4. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Agenției față de turist și persoanele care îl însoțesc în sejurul

contractat și care face obiectul prezentului contract, unele date cu caracter personal ale beneficiarilor prezentului contract mai

pot fi transferate către terțe persoane care prestează serviciile de transport, cazare, sau alte Servicii de calatorie necesare,

inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea

acestora.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și,

respectiv, să primească astfel de informații.

11.5. Agenția a adoptat măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a:

a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii,

cum ar fi:

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

- divulgarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;

- utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

b) se asigura că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces;

c) înregistra când şi cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

d) se asigura că, în timpul transmiterii de date cu caracter personal şi al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite,

copiate sau şterse fără autorizare;

d) delimita zonele de acces astfel incât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate

date cu caracter personal.

11.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai

mari, doar în situaţia în care acest lucu este obligatoriu potrivit unor dispoziţii legale.

11.7. Toate informațiile privind măsurile de protecție a datelor cu caracter personal ale turistului și ale însoțitorilor acestuia în

sejurul contractat de la Agenție, se regăsesc în secțiunea ”Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal”, existentă pe

site-ul Agenției.

Orice date suplimentare apreciate ca fiind necesare de către turist referitoare la prelucrarea datelor sale personale, pot fi

obținute de la Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal (DPO), indicată în capitolul XI, punctul 11.2 al

prezentului contract.

 

 

Agenţia,                                                                                                                                  Turist,

ALIS HOLIDAYS

Reprezentant

DOIBANI CRINA

Director Agentie Turism

Ştampila